Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek en Kerkrade

1. Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Opdrachtgever kan tevens lastgever zijn. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van opdrachtgever is daarmee tevens bedoeld een eventuele lastgever.
Persoonsgegevens: Alle op natuurlijke personen herleidbare gegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder –maar niet
uitsluitend- begrepen papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en andere digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering van de opdracht.
Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht, een en ander in de ruimste zin.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitgesloten.
2.3 Afwijkingen van, en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Alle opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd door opdrachtnemer, ongeacht of opdrachtgever de opdracht heeft verleend met het oog op de uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker. De toepasselijkheid van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Aanvang en duur van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen, of met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen dan wel opdrachtgever per e-mail de totstandkoming van de opdracht heeft bevestigd.
3.2 Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4. Gegevens opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
4.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorig lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
4.3 Op eerste verzoek van opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd, behoudens het bepaalde onder 14.
4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden en vrijwaart opdrachtnemer voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige bescheiden of informatie heeft verstrekt.

5. Uitvoering opdracht
5.1 Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.
5.2 Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde.

6. Geheimhouding en exclusiviteit
6.1 Opdrachtnemer is, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens of verplichtingen hiertoe voortvloeiende uit beroepsregelen, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
6.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele opdrachtgever, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

7. Intellectuele eigendom en know how
7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en (geheime) know how, die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever.
7.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in het vorige lid bedoelde rechten en know how, al dan niet met inschakeling van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

8. Overmacht
8.1 Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van overmacht, zoals -maar niet beperkt tot- stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment, dat de opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder dat opdrachtnemer in verzuim komt en zonder dat hij tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.
8.2 Opdrachtgever heeft het recht in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

9. Honorarium
9.1 De door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden maandelijks op basis van bestede tijd en gemaakte onkosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.
9.2 Naast het honorarium worden de declaraties van door opdrachtnemer ingeschakelde derden in rekening gebracht.
9.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om een voorschot te vragen aan opdrachtgever.

10. Betaling
10.1 Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, zonder dat opdrachtgever enig recht heeft op korting of verrekening.
10.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
10.3 Kosten ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150.
10.4 Voor het geval opdrachtnemer zijn vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt, is opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten volledig te vergoeden. Hieronder zijn begrepen alle kosten voor zover deze een eventuele proceskostenveroordeling door de rechter van opdrachtgever op grond van artikel 237 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
10.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, ieder hoofdelijk ten opzichte van opdrachtnemer aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, rente en kosten.

11. Klachten; reclame
11.1 Een reclame of klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de factuur, de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, mits opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
11.2 Een reclame of klacht als bedoeld in lid 1, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Opdrachtnemer is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een of meer fouten van opdrachtnemer, voor zover deze verband houden met de opdracht en voor zover de aansprakelijkheid en die schade worden gedekt door de door de opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een en ander te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico.
12.2 Op schriftelijk verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer een kopie van de polis(-voorwaarden) aan opdrachtgever toezenden.
12.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

• schade, welke ontstaat door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie zijdens opdrachtgever;
• schade als gevolg van fouten in door haar geraadpleegde wet-, en regelgeving en/of (vak-)literatuur;
• schade als gevolg van gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals e-mail;
• beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden;
• indirecte schade, waar hier onder wordt verstaan: gevolg- en bedrijfsschade.

12.4 In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen recht op uitkering zou geven, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot een bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht of, in geval van duurovereenkomsten, beperkt tot drie (3) maal het honorarium over het afgelopen jaar, doch in ieder geval, bij schade van meer dan € 25.000,00, tot een bedrag van maximaal € 50.000,00, in alle gevallen per schadeveroorzakende gebeurtenis.
12.5 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
12.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.
12.7 Iedere aanspraak jegens opdrachtnemer vervalt na verloop van één (1) jaar nadat de melding van de aanspraak is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij deze inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

13. Opzegging
13.1 Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen steeds de overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.
13.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

14. Opschortingsrecht
14.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen, waaronder begrepen voorschotbetalingen, op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
14.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever die is veroorzaakt door de door de opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze
15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht.

Download hier onze Algemene Voorwaarden »


Volleberg Accountants

Marktstraat 74
6461 CZ Kerkrade

Maastrichterlaan 31
6191 AB Beek

045 542 8424
046 437820
06 125 522 56

logo nba      logo novak