Wij kunnen voor u de aangiften verzorgen op het gebied van:

• Inkomstenbelasting
• Vennootschapsbelasting
• Omzetbelasting
• Dividendbelasting
• Schenkbelasting
• Erfbelasting

VollebergAccountants Belastingaangiften 01

Ook worden er bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd indien nodig. Bij grote financiële belangen wordt er vooraf een inschatting gemaakt van de kans op winst of verlies in een procedure. Wij werken ook samen met andere kantoren bij specifieke (internationale) fiscale vraagstukken.
Het door ons gestelde kwaliteitsniveau wordt hierbij altijd nagestreefd. Daarnaast biedt dit voordelen op het gebied van continuïteit.

• Rendementsverbetering
• Strategieverandering
• Investeringsselectie
• Risicobeheer

 VollebergAccountants BedrijfsEconomischAdvies 01

Rendementsverbetering
Een ondernemer wordt vaak geconfronteerd met te maken keuzes om het rendement te verbeteren. Wij ondersteunen hem hierbij door de gevolgen van de verschillende rendementsscenario’s te laten zien in de kasstromen na belasting.

Ook wordt gekeken naar de ervaringscijfers uit de branche. Gevolgen van iedere aanpassing (“what if”) zijn direct zichtbaar. Effecten op het werkkapitaal worden ook transparant gemaakt. Tevens is het mogelijk om bij geheel verschillende activiteiten het rendement per activiteit te bepalen.

Strategieverandering
De ondernemer krijgt bij ons een klankbord bij het maken van strategische keuzes. Veronderstellingen worden zo veel als mogelijk getoetst aan harde criteria en opgevolgd door een onderbouwd advies.

Investeringsselectie
Ondernemers investeren vaak zonder hun adviseur te raadplegen. Dit gaat zolang goed tot het een keer fout gaat. De gevolgen hiervan kunnen verstrekkend zijn. Het is daarom beter om bij grote investeringen de adviseur vooraf in te schakelen. De gevolgen van de investering op de kasstromen worden transparant gemaakt waardoor de ondernemer een kwalitatief betere keuze kan maken.

Risicobeheer
Jaarlijks en tussentijds (indien nodig) krijgt iedere cliënt een korte check up van zijn positie. Risico´s worden helder in kaart gebracht waarbij oplossingen tijdig worden aangereikt. Bij verliessituaties wordt optimaal gebruik gemaakt van de fiscale faciliteiten om liquiditeitsspanning te vermijden.

• Jaarverslaggeving
• Tussentijdse rapportages
• Administratieve dienstverlening
• Overige diensten

VollebergAccountants Accountancy 01

Jaarverslaggeving
Wij stellen voor alle rechtsvormen de jaarrekening op, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke voorschriften en met zaken die specifiek zijn voor de branche.

Tussentijdse rapportages
Met ons financieel pakket is het mogelijk om snel maand- of kwartaalreportages te maken. De rapportages worden afgestemd op de eisen die de cliënt hieraan stelt. De gehanteerde grondslagen zijn hetzelfde als bij een jaarrekening om verrassingen voor de cliënt te voorkomen.

Administratieve dienstverlening
De cliënt wordt ondersteund bij de opzet van een doelgerichte administratie. Desgewenst worden uw medewerkers door ons opgeleid. De administratie kan ook aan ons uitbesteed worden als men liever onderneemt. Ook kunnen wij voor u de salarisadministratie en bijbehorende aangiften verzorgen.

Overige diensten
Naast samenstelverklaringen geven wij ook accountantsverklaringen af voor andere doeleinden b.v. voor het aanvragen van een NIWO vergunning, een verklaring verzekerd belang, of een verklaring inzake juiste besteding subsidiegelden. Verder worden er ondernemingsplannen voor starters en doorstarters beoordeeld. Tevens adviseren wij bij de optimale financiering van ondernemingen.

• Keuze rechtsvorm
• Minimalisatie belastingdruk
• Opvolging en overname
• Fiscale subsidies en toeslagen

VollebergAccountants FiscaalAdvies 01

Keuze rechtsvorm
Bij de start van een onderneming of later bij expansie is de rechtsvorm altijd een aandachtspunt. Wij maken de fiscale gevolgen van iedere keuze op een heldere wijze transparant voor de cliënten, zowel nu als naar de toekomst toe. Op veranderingen in relevante wetgeving wordt tijdig geanticipeerd.

Minimalisatie belastingdruk
Bij onze advisering maken wij maximaal gebruik van de fiscale mogelijkheden die er zijn om cliënten belasting te laten besparen. Iedere cliënt is hierbij gebaat want hierdoor ontstaat er ruimte voor andere investeringen en andere uitgaven. Wij leggen de lat hierbij hoog, reden waarom het bijhouden van de vakliteratuur voor onze medewerkers een belangrijk punt is.

Opvolging en overname
De toekomststrategie van de ondernemer wordt tijdig besproken. Er wordt duidelijk gecommuniceerd over de gevolgen van bepaalde keuzes. Aanpassingen in de fiscale en juridische structuur zijn – bij een tijdige aanpak – vaak goed en snel te realiseren. Ook wordt rekening gehouden met fiscaal vriendelijke oplossingen in de familiesfeer en het creëren van optimale flexibiliteit.

Fiscale subsidies en toeslagen
Ondernemers worden hierover ongevraagd geadviseerd door ons. 

In het verleden zijn medewerkers van ons ingeschakeld als financieel interim-manager.

Tevens zijn wij betrokken geweest bij het uitvoeren van opdrachten ter verbetering van het kwaliteitsniveau en de efficiency van organisaties.

Ook hierbij wordt indien nodig samengewerkt met andere specialisten.

VollebergAccountants InterimManagement 01

Meer weten?

Meer weten?

Volleberg Accountants

Marktstraat 74 • 6461 CZ Kerkrade
Maastrichterlaan 31 • 6191 AB Beek
045 5428424 • 046 4378208 •

Contact

logo nba      logo novak