Privacy Policy

Volleberg Accountants, gevestigd aan Marktstraat 74, 6461 CZ te Kerkrade, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.vollebergaccountants.nl, Marktstraat 74, 6461 CZ te Kerkrade, 045-5428424.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Volleberg Accountants verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Volleberg Accountants verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Voor de communicatie met opdrachtgevers,
- Om noodzakelijke handelingen te verrichten voor opdrachtgevers in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Het niet verstrekken van gegevens leidt er toe dat Volleberg Accountants de aan haar verstrekte opdracht niet of niet volledig zal kunnen uitvoeren. Dit leidt er toe dat de opdrachtgever van Volleberg Accountants zijn/haar verplichtingen jegens werknemers niet zal kunnen nakomen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Volleberg Accountants neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Daarbij zullen wij echter ook rekening houden met de wettelijke bewaartermijnen die in het kader van onze werkzaamheden aan ons zijn opgelegd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en niet aan andere partijen verstrekken tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of de verstrekking aan derden noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Volleberg Accountants gebruikt alleen technische en functionele cookies uit Google Analytics. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie ook onze Cookies Policy >

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Volleberg Accountants en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt ons een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Volleberg Accountants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hierbij maken wij gebruik van beveiligingssoftware en een met TLS beveiligde internetverbinding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via .

Klachtrecht
Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons uw klacht toesturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw klacht. U kunt uw klacht ook sturen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer weten?

Meer weten?

Volleberg Accountants

Marktstraat 74 • 6461 CZ Kerkrade
Maastrichterlaan 31 • 6191 AB Beek
045 5428424 • 046 4378208 •

Contact

logo nba      logo novak